Centrala Nämnder/Styrelser

kommunfullmäktige
Valberedningen
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsgivarutskottet
Näringslivsutskottet
Demokratiutredning
Barn- och familjenämnden
Barn- och familjenämndens arbetsutskott
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunrevisionen
Kultur- och fritidsnämnden
Namnberedning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden
Nämnden för arbete och försörjning
Eslövs Bostads AB
Eslövs Industrifastigheter AB
Fastighetsbolaget Gäddan
Bildskärmen 1
Mellanskånes Renhållnings AB
Lunds Energikoncernen AB
Sydvatten AB
Räddningstjänsten Syd
Kommunförbundets Skånes förbundsstämma
Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB
Kvarteret Eslöv Slaktaren AB
Ebo Slaktaren 17 AB
Timmermannen Fastigheter AB
Ebo Invest AB
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för Hälsa och Trygghet
Skånetrafikens samråd
Finsam MittSkåne
Hans och Catharina Olssons stiftelser
Selma Sundelius stiftelser
Stiftelsen Dr P Håkanssons sjukhus
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Stiftelsen Haga Kvarn
Stiftelsen Johnssons Minne
Andra hemvärnsbataljonen Skåne
Eslövs föreläsningsförening
Godemän enligt fastighetsbildningslagen
Huvudmän i Sparbanken Öresund
Kävlingeåns programberedning
Kävlingeåns Vattenråd
Lund/Malmö djurförsöksetiska nämnd
Nämndemän Lunds tingsrätt
Ringsjöns vattenvårdsförbund
Samarbetsnämnden Revingehed


Bolag

Inga nämnder/styrelser

Övrigt

Rönneåns vattenråd
Rönneåkommittén
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Sveriges Ekokommuner